Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći

NATJEČAJ za prijem u radni odnos jedne medicinska sestra-tehničar / SSS zdravstveni djelatnik za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Mečenčani.

Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:

  • završen srednja medicinska škola u trajanju od četiri ili pet godina ili druga medicinska struka
  • odobrenje za samostalni rad

Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente (u preslici):

  • životopis
  • dokument o završenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalni rad (licenca )
  • domovnica
  • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
  • uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelii.Roy.hr/zaposliavanie-843/843.

Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Poziv na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta biti će objavljen na Internet stranici Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/

Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravija Sisak https://www.dz-sisak.hr/

Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

Prijave se podnose u pisanom obliku do 10.7.2020. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1,44000 Sisak.