Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći

NATJEČAJ za prijem u radni odnos jedne medicinske sestre - tehničara za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u djelatnosti zdravstvene njege u kući za područje Dvora.

Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:

- završena srednja medicinska škola u trajanju od četiri ili pet godina
- odobrenje za samostalni rad
- položen vozački ispit B kategorije

Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente ( u preslici ):

- životopis
- dokument o završenom stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu
- odobrenje za samostalni rad ( licenca )
- domovnica
- elektronički zapis o radnom stažu HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju
- preslika vozačke dozvole

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.goviir/zaposljavanje-843/843.

Kandidatima/kandidatkinjama prijavIjenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Poziv na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bit će objavljen na Internet stranici Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/

Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/

Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

Prijave se podnose u pisanom obliku do 22.8.2020. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.