Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
dana 24.7.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 17. kolovoza 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  1. Nakon izvršenog uvida u sve pristigle zamolbe po Natječaju i provedbe razgovora za popunu radnog mjesta medicinska sestra -tehničar na neodređeno vrijeme u djelatnosti zdravstvene njege u kući Dvor izabran je kandidat Matej Šubić.
  2. Imenovani zdravstveni radnik iz prethodne točke ove odluke ispunjava uvjete za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
  3. Sva prava iz rada i po osnovi rada, radnica iz točke 1. ove odluke ostvarivati će u Domu zdravlja u skladu sa Zakonom, Kolektivnim u ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i općim aktima Doma zdravlja.
  4. Svi kandidati/ kandidatkinje koji su sudjelovali u postupku Natječaja te prisustvovali razgovoru upoznati su sa načinom objave rezultata, te su svojim potpisom dali suglasnost da se Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos objavi na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Sisak.


Obrazloženje :

Dana 3.6.2020. godine Dom zdravlja Sisak objavio je natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu medicinska sestra-tehničar za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući Dvor

Povjerenstvo je sukladno dostavljenoj dokumentaciji kandidata te obavljenom razgovoru s kandidatima izvršio odabir.

Pregledom cjelokupne natječajne dokumentacije utvrđeno je daje imenovani kandidat podnio cjelovitu ponudu, te da ispunjava uvjete iz natječaja.
Slijedom svega navedenog, uzimajući u obzir sve navedene kriterije, ravnateljica Doma zdravlja donijela je odluku kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Doma zdravlja u roku od 8 dana od dana primitka ove odluke


PREUZMITE ODLUKU: