Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.8.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 10. rujna 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. Ana Klačinski odabire se kao kandidatkinja za radno mjesto medicinska sestra-tehničar/ SSS zdravstveni djelatnik/ dentalni asistent u ordinaciji dentalne medicine u Domu zdravlja Sisak.
2. Imenovana zdravstvena radnica iz prethodne točke ove odluke ispunjava uvjete za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme
3. Sva prava iz rada i po osnovi rada, radnica iz točke 1. ove odluke ostvarivati ćc u Domu zdravlja u skladu sa Zakonom, Kolektivnim u ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i općim aktima Doma zdravlja.
4. Izabrana kandidatkinja dužna se javiti u Upravu Doma zdravlja Sisak radi dogovora o stupanju na rad.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


PREUZMITE ODLUKU: