Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos doktora/ doktorice medicine dentalne za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u ordinacijama dentalne medicine Sisak

Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:

 • VSS -doktor/doktorica medicine dentalne sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicine
 • položen državni ispit
 • odobrenje za samostalni rad
 • poznavanje rada na računalu

Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente u preslici:

 • životopis
 • dokument o završenom stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom državnom ispitu
 • odobrenje za samostalni rad (licenca )
 • domovnica
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (izdana od liječnika obiteljske medicine)
 • uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Poziv na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta biti će objavljen na Internet stranici Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr

Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr

Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja. Prijave se podnose u pisanom obliku do 12. listopada 2020. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak

Ur. broj: 2176-121/02-3908-20