Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi natječaja za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 23.11.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 9. prosinca 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto doktor/doktorica medicine


1. Poništava se natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme doktora/doktorice medicine dentalne za potrebe rada u ordinaciji dentalne medicine Hrvatska Dubica objavljen dana 23.11.2020 godine.
2. Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Doma zdravlja Sisak.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ur. broj: 2176-121/02-4885-20