Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 30.11.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 9. prosinca 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


1. Nakon izvršenog uvida u sve pristigle zamolbe po Natječaju i provedbe razgovora za popunu radnog mjesta doktor-doktorica medicine / dr. medicine specijalist obiteljske medicine na neodređeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine Sisak, Braće Kavurića 10D izabrana je kandidatkinja Kim Kasa, dr. med.

2. Imenovana zdravstvena radnica iz prethodne točke ove odluke ispunjava uvjete za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

3. Sva prava iz rada i po osnovi rada, radnica iz točke 1. ove odluke ostvarivati će u Domu zdravlja u skladu sa Zakonom, Kolektivnim u ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i općim aktima Doma zdravlja.

4. Svi kandidati/ kandidatkinje koji su sudjelovali u postupku Natječaja te prisustvovali razgovoru upoznati su sa načinom objave rezultata, te su svojim potpisom dali suglasnost da se Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos objavi na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Sisak.

Obrazloženje:
Dana 30.11.2020. godine Dom zdravlja Sisak objavio je natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu dr. medicine/ dr. med. spec. obiteljske medicine u ordinaciji obiteljske medicine Sisak, Braće Kavurića 10D.
Povjerenstvo je sukladno dostavljenoj dokumentaciji kandidata te obavljenom razgovoru s kandidatima izvršilo odabir.
Pregledom cjelokupne natječajne dokumentacije utvrđeno je da je imenovana kandidatkinja podnijela cjelovitu ponudu, te da ispunjava uvjete iz natječaja.
Slijedom svega navedenog, uzimajući u obzir sve navedene kriterije, ravnateljica Doma zdravlja donijela je odluku kao u izreci.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Doma zdravlja u roku od 8 dana od dana primitka ove odluke

 


PREUZMITE ODLUKU: