Na temelju Članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi natječaja za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 9.12.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 25. siječnja 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto doktor/doktorica medicine

1. Poništava se natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme doktora/doktorice medicine dentalne za potrebe rada u ordinaciji dentalne medicine Sisak objavljen dana 9.12.2020. godine.

2. Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Doma zdravlja Sisak.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ur. broj: 2176-121/02-017-21