Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.3.2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 18. lipnja 2021. godine donosi slijedeću:

Odluku o odabiru kandidata za prijem u radni odnos- doktor/doktorica medicine u ordinaciji obiteljske medicine Sisak