Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jednog doktora-doktorice medicine dentalne za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine Sisak.