Javna nabava

Ispis

Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 6. lipnja 2017. godine daje sljedeću IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

2019. godina

2018. godina

2017. godina

Opći akt o pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. i 2012. godina