[27.3.] Natječaj za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz oralne kirurgije

Ispis

DOM ZDRAVLJA SISAK
Sisak, K .Tomislava 1
Broj: 2176-121/02- 1361-19.
Sisak, 27.3.2019.

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak i Plana specijalizacije Doma zdravlja Sisak, objavljuje se:

N A T J E Č A J
za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz
oralne kirurgije - 1 ( jedan ) izvršitelj M/Ž


Opći uvjeti koji pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati:

- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine dentalne
- odobrenje za samostalni rad

Pristupnici su uz zamolbu i životopis dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:
- potvrdu o stručnoj spremi – fotokopija diplome
- preslika odobrenja za samostalni rad ( licenca ) Hrvatske komore dentalne medicine
- domovnice
- potvrde o prosjeku ocjena te duljini trajanja studija
- prijepis položenih ispita na studiju
- potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija (doktorski studij: upis, upis 2. godina, upis 3. godina, doktor znanosti )
- potvrda o nagradama tijekom studija ( rektora ili dekana )
- popis objavljenih radova i kopija radova
- preslika ugovora o radu ili potvrdu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- elektronski ispis podataka o radnog stažu
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starija od 30 dana )

Pristupnici su obvezni izvornike tražene dokumentacije predočiti Povjerenstvu prilikom
odaziva na razgovor.

Kriteriji za izbor kandidata utvrđena su Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata
( „Narodne novine“ br. 83/15 ).

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu obveznu dokumentaciju u roku određenom ovim Natječajem.

Dom zdravlja Sisak pridržava pravo dodatnog testiranja.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve e-mail poruke.

Dom zdravlja Sisak dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa svim važećim zakonom i regulativom zaštite osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ br 121/17 ) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 ) navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Razmatrati će se samo pravovremeno zaprimljene prijave s potpunom dokumentacijom.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 ) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava kandidata podnosi se na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja. Tomislava 1, 44 000 Sisak, sa naznakom « Ne otvaraj - Natječaj za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika – oralna kirurgija ».

Prijave se mogu podnositi do 15. travnja 2019. godine.

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Doma zdravlja Sisak, najkasnije 20 dana od razgovora pristupnika s Povjerenstvom.
Sve obavijesti u svezi natječaja kandidati mogu dobiti u Upravi Doma zdravlja Sisak na telefon 044 567 113 i 044 567 151


Ravnateljica
Ankica Grubišić, dipl. oec.
 

Izrada i održavanje: BIT Centar
www.dz-sisak.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.dz-sisak.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews