[12.8.] NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Sisak

Ispis

Na temelju članka 85. stavak 4, Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18 i članka 20. Statuta Doma zdravlja Sisak, Upravno vijeće Doma zdravlja Sisak raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Sisak za mandatno razdoblje od 4 godine – jedan izvršitelj m/ž

1. Za ravnatelja Doma zdravlja Sisak može se javiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

2. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (ovjeren preslik diplome)
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis HZMO)
- ovjeren preslik domovnice
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
- program rada i razvoja Doma zdravlja Sisak za mandatno razdoblje

3. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine

4. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Sisak kao voditelj obrade, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti registraturnog gradiva Doma zdravlja Sisak.

5. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http:/branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

6. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta s naznakom: „Natječaj za izbor ravnatelja – ne otvaraj“ dostaviti Upravnom vijeću Doma zdravlja Sisak na adresu: Dom zdravlja Sisak, Sisak, Ulica kralja Tomislava 1.

7. Dom zdravlja Sisak pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

8. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

9. Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 67/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

10. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijave na natječaj.


Dom zdravlja Sisak
 

Izrada i održavanje: BIT Centar
www.dz-sisak.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.dz-sisak.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews