Na temelju članka 21. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći NATJEČAJ za prijem u radni odnos jedne spremačice za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za područje Siska.